Lausuntomme Pohjois-Kymen Kasvu ry:n strategiasta vuosille 2023 – 2027

20.5.2022

Kymenlaakson Liikunta ry:n (KymLi) hallitus on käsitellyt kokouksessaan 18.5.2022 luonnosta Pohjois-Kymen Kasvu ry:n strategiasta (myöhemmin Kasvu).

 Kymenlaakson Liikunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Toteamme olevamme erittäin kiitollisia strategian valmistelun avoimuudesta ja siitä, että olemme saaneet olla siinä mukana työpajoissa.

 

Kymenlaakson Liikunta katsoo, että strategianluonnos on onnistunut kuvaamaan seutukunnan tilaa laajasti ja hyvin.

 

Kiitollisina toteamme, että luonnoksessa on hyvin otettu esille ihmisten hyvinvoinnin edistäminen käsittäen mm. liikunnan ja kulttuurisen hyvinvoinnin merkityksen sekä erityisesti luontoliikunnan mahdollisuudet. Samoin kiitettävästi esillä on yhteisöllisyys ja sen toteuttamisessa yhdistykset sekä niissä toimivat henkilöt.

 

Luonnos on kiitettävästi lähellä seutukunnan ydintä, eli asukkaita.

 

Kehittämistä tekevät asukkaat ja eri toteuttajat. Asukkaiden ja toteuttajien hyvinvoinnilla on erittäin merkittävä vaikutus maakunnassa eri strategioiden toteuttamiseen.

Kasvunkin strategian toteutuksen kannalta on tärkeää, että edistetään laajasti hyvinvointia ja terveyttä. Ilman hyvinvoivia kansalaisia ei mikään esitetyistä strategian asioista toteudu kunnolla. Siksi strategian missio on myös erinomainen.

 

Kuten väestö ja asuminen kohdassa kuvataan, niin väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Kymenlaaksossa ja Kasvun alueella väestö ikääntyy jopa muuta maata nopeammin. Esitämme strategiassa nostettavan vielä tarkemmin ja vahvemmin esille ikääntymisen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja sitä kautta toimintakykyyn ja tuottavuuteen.

 

Konkreettisena kirjausehdotuksena esitämme kohtaan 3. Kasvun alueen nykytila lisättävän yhtenä otsikkona: Osallisuus ja hyvinvointi: Siinä osiossa esitämme kirjattavaksi taustaksi, että Kymenlaakson alueellisessa HYVINVOINTIKERTOMUS 2020 & -SUUNNITELMA 2020 –2025:ssa todetaan ”65-vuotiaiden osuus vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien keskuudessa (37,3 %) oli suurempi Kymenlaaksossa kuin vertailumaakunnissa. Ikääntyvän väestön toimintakyvyn heikkenemisestä ollaan huolestuneita sekä sote-sektorilla että alueen kunnissa. Huolta herättää myös nuorten fyysisessä liikunta-aktiivisuudessa alueella havaittavissa oleva laskeva trendi. (Sotkanet 2019, Kouluterveys kysely 2019.)”

 

Katsomme, että luonnoksessa on hyvin huomioitu, että osallisuudella, yhteisöllisyydellä ja aktiivisuudella on laaja merkitys vetovoimaisuuteen -ja pitovoimaisuuteen.

 

Nykytilan kuvauksessa on osuvasti kuvattu luontoliikuntaverkoston erinomaisuutta ja mahdollisuuksia. Lisäksi on huomioitu urheiluseurat ja lueteltu niistä tunnetuimpia.

Mainittuihin esimerkkeihin ehdotamme lisättäväksi Kouvottaret, koska se erittäin tunnettu pääsarjajoukkue / seura ja edustaa näistä ainoana selkeästi naisurheilua, joka tulee olla myös esillä tasavertaisena. Koska kaikki edellä olevat seurat ovat joukkueurheilun seuroja niin urheilutoiminnan laaja-alaisuuden näkökulmasta esitämme esille nostettavan myös yksilölajien seuran ja siinä esim. Kouvolan Hiihtoseura (KHS).

 

Samaan kohtaan esitämme taustatiedoksi lisättävän tukemaan luontoliikuntakirjauksia. ”Kymenlaaksoon on laadittu moniammatillisten työryhmien tuotoksena maakunnallinen terveysliikuntastrategia vuosille 2021 – 2025, joka on jatkoa vuosille 2014-2020 hyväksytylle strategialle. Uuden strategiakauden kantavana teemana on luontoliikunta ja liikkuminen arjen ympäristöissä. Strategian poikkileikkaavia painopisteitä ovat myös mm. elintapaohjaus, myönteinen ja innostava viestintä sekä digitaalisuus.”

 

Kohdan 4.1 SWOT-analyysissä on vahvuuksissa lause ”Paljon tapahtumia ja kulttuuritoimintaa.”

Esitämme sen kirjattavan muotoon ” ”Paljon tapahtumia ja kulttuuri -sekä liikuntatoimintaa.”

 

Kohdan 5. Yhteistyöllä kasvuun alaotsikon 5.2 painopiste 1. Alueen elinvoiman lisääminen kohdassa mainitaan ”Työllistämisestä pitää tehdä erityisesti pienille yrityksille ja yhdistyksille helpompaa.” Pidämme tässä kohdassa yhdistysten nostamisen esille erinomaisena huomiona. Pelkästään Kouvolassa urheiluseurat työllistävät päätoimisia noin 80 henkilötyövuotta. Lisäksi esim. kesällä 2022 24 kpl kouvolalaista urheiluseuraa työllistää nuoria kesätöihin ministeriön kesäsetelillä. Eli potentiaalia ja halukkuutta yhdistyksissä on ainakin urheiluseurojen sektorilla myös työllistää.

 

Samassa otsikon kohdassa on mainittu ”Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia sekä yrityksille että yhdistyksille toimintansa kehittämiseen”. Pidämme myös tätä nostoa erinomaisena. Digitalisaatio voi mahdollistaa vapaaehtoisten ajankäyttöön helpotuksia ja sujuvoittaa monella tapaa toimintoja. Tämän kehityksen suunnan viitoitti vahvasti myös jo koronapandemian pahin aika ainakin liikuntasektorilla.

 

Edelleen saman kohdan esimerkki hankkeissa on kohta ”Koulutushanke yrityksille ja yhdistyksille esim. työllistämisestä, it-taidoista, markkinoinnista tai viestinnästä.”  

Esitämme sen muokkaamista muotoon ”Koulutushanke yrityksille ja yhdistyksille esim. työllistämisestä, it-taidoista, markkinoinnista, työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen

tai viestinnästä.”

 

Kohdan 5.3 painopiste 2 otsikkoa Yhteisöllisyyden edistäminen pidämme erittäin merkittävänä asiana. Siellä kirjausta ”Yhteisöllisyyteen liittyy kiinteästi kolmannen ja neljännen sektorin toiminta.” sekä ” Kyläyhdistykset ja vastaavat edistävät lähidemokratiaa, minkä vuoksi näiden yhdistysten toimintaa, osaamista, suunnitelmallista kehittämistä ja laatutyötä tulee kehittää” ovat erittäin merkityksellisiä.

 

Jotta kohdan kirjaukset näkyisivät toimenpiteinä niin esitämme ko. kohdan esimerkkihankkeeksi kirjattavaksi ”Yhdistysten laadullista ja vastuullisuutta lisäävä yhteistyöhanke”.

 

Arjen kestävän liikkumisen edistämisen huomioimista pidämme erittäin tärkeänä.

 

Jotta arjen liikkumiset näkyisivät selkeämmin merkittävänä asiana, esitämme kohtaan 5.4 Painopiste 3: Hiilineutraalin arjen edistäminen ja monimuotoinen luonnon vaaliminen lisättäväksi esim. virkettä:

”Tavoitteena on myös edistää jalankulkua, pyöräilyä, muuta arkiliikuntaa ja joukkoliikennettä sekä kehittää uusia liikenteen palveluita edistäviä toimintatapoja ja toimenpiteitä.”

 

Haluamme ilmaista olevamme jatkossakin järjestönä käytettävissä toimenpiteiden tekemisessä sekä eri hankkeiden toteuttamisessa eri laajojen toimijatahojen kanssa.

 

Kouvolassa 18.5.2022

 

Kymenlaakson Liikunta ry

Ari Pietarinen                                                   Tommi Lehtinen

puheenjohtaja                                                  toiminnanjohtaja

 ----------

Mikä on Pohjois-Kymen Kasvu ja miksi KymLi sen asioista lausuu?

ELY – Keskuksen sivuilta kopioitu tiivistys:

” Leader-ryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi.

Leader-ryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

Leader-ryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.”

Pohjois-Kymen Kasvu on maakuntamme toinen vahva Leader-ryhmä. Se on vahvasti mukana kehittämässä alueemme toimintoja. Kehittämisessä mukana myös ollut ja uskoaksemme myös jatkossakin liikunta ja liikkuminen sekä niiden mahdollistaminen.