Turvallinen toimintaympäristö

Turvallinen toimintaympäristö takaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden työskennellä ilman työskentelytapoihin ja olosuhteisiin liittyviä uhkia. Jokaiselle taataan asiaan kuuluvat, tarpeelliset ja turvalliset työvälineet eikä kukaan joudu kokemaan kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Tapahtumiimme, lasten leireille yms. on turvallista osallistua ja niissä on avoin ilmapiiri, jossa hyväksytään jokainen yhdenvertaisena omana itsenään. Toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elintapoihin kannustava sekä fyysisiltä että henkisiltä olosuhteiltaan turvallinen. Tapahtumiin pyritään järjestämään esteetön pääsy.


TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

-          Asianmukaiset työskentelyolosuhteet ja -välineet

· työhön sopiva valaistus ja lämpötila sekä hyvä sisäilma ja meluärsytyksen minimointi

·  sähköinen työpöytä, mukautuvat työtuolit, ajantasaiset työvälineet, taukotila

· asiointipyörä

·  hajusteettomuus


-          Työtapaturmien ja muiden vaarojen ehkäisy

· siisteys, esteettömyys, huomio lattiapintoihin, johtoihin yms

·  työntekijöiden perehdyttäminen mahdollisiin vaaratilanteisiin ja ohjaaminen turvallisiin työtapoihin

·  ensiaputaitojen ylläpito, pelastustiet pidetään esteettöminä, paloturvallisuus

·  turvallisuussuunnitelma isompiin tapahtumiin


-          Henkisen ja fyysisen työkyvyn ylläpito, kuormittavuustekijöiden tunnistaminen ja ehkäisy

·  kehityskeskustelut

·  työpaikkaselvitys työterveyshuollon kautta

·  ajoissa asioihin tarttuminen

·  tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin esimerkiksi työterveyshuollon kautta

·  työn suunnittelu

·   jaksamisen tukeminen mm. liikunta- ja kulttuurisetelien kautta, yhteiset liikunta- ja virkistyspäivät, taukoliikuntahetket, henkilöstöliikuntasuunnitelma

·  etätyön mahdollistaminen etätyöohjeistuksen mukaan helpottaa työn ja sen ulkopuolisen elämän yhteensovittamista


-          Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisy ja käsittely

·  toimintaohjeet häirinnän, epäasiallisen kohtelun, työpaikkakiusaamisen ja syrjinnän varalle


-          Ohjaajat, valmentajat, kouluttajat sekä jäsenjärjestöt toimivat vastuullisesti ja tunnistavat epäkohdat ja osaavat toimia niiden korjaamiseksi

·  suositellaan Olympiakomitean ”Vastuullinen valmentaja” -verkkokoulutusta

·  yhteistyössä muun urheiluyhteisön kanssa rakennetaan toimintamalleja fyysisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin katsomoissakin

·  Suositellaan seuroille päihdelinjausten tekemistä tehdyn mallin mukaisesti.


MITTARIT

-          sairauspoissaolot ovat minimissä

-          ei työtapaturmia ja tapaturmia tapahtumissamme

-          valmius toimia uhkaavissa tilanteissa= perehdytys kunnossa

-          osallistujamäärät esimerkiksi lasten leirillä

-          palautteet tapahtumistamme

-          Toimitilan pelastussuunnitelma on nähtävissä ja se on läpikäyty henkilöstön kanssa

-          Jäsenjärjestöissämme ei ilmene turvallisen toimintaympäristön vastaisia toimia.


Alla olevasta liitteestä turvallinen toimintaympäristö vielä tarkemmin aukikirjoitettuna