Hyvä hallinto

HYVÄ HALLINTO

Kymenlaakson Liikunta ry: n kaiken toiminnan lähtökohtana on läpinäkyvä, luottamuksellinen ja niin juridisesti kuin eettisestikin kestävä toiminta, joka mukautuu kunkin ajan vaatimuksiin. 

Suunnitelmallisuus vahvistaa vakaan toiminnan laadun ja jatkuvuuden. Niin luottamusmiesorganisaatio kuin henkilöstökin ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjen, hallinto- ja taloussäännön sekä yhdistyslain määräyksiä ja toimivat muutoinkin niin, että eivät vahingoita yhdistystä ja jääväävät itsenä asioissa, joissa saattaisi syntyä eturistiriitaa.

Hyvän hallinnon mukainen toiminta KymLissä herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa, saavutettavaa, taloudellisesti vakaata ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden.

Kymenlaakson Liikunta ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain, kirjanpitolain ja –asetuksen sekä järjestön omien sääntöjen lisäksi hallinto- ja taloussäännön määräyksiä

 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

- vakaa talousàennakoivat toimenpiteet tarvittaessa, suunnitelmallisuus ja jatkuva seuranta, vastuuttaminen niin, että jokainen pystyy vaikuttamaan ja on tietoinen oman sektorinsa taloudesta.

 

- avoin tiedonkulkuàhallituksen pöytäkirjat toimitetaan myös henkilöstölle, jäsenistölle tiedotetaan keskeisistä päätöksistä esimerkiksi kotisivuilla.


- organisaatiossa toimivat ovat sisäistäneet yhdistyksen keskeisimmät periaatteetàhallituksen jäsenet ja henkilökunta perehdytetään yhdistyksen talous- ja hallintosääntöön sekä muihin keskeisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin kuten liikuntajärjestöjen yhteiseen ”Reilu Peli” -periaatteisiin

 

- tasa-arvoisuus ja moniarvoisuusàehdollepanotoimikunta valmistellessaan henkilövalintoja ottaa esityksessään huomioon niin alueellisen kuin sukupuolisenkin tasapainon sekä monipuolisuuden eri elämänaloilta ja eri taustaorganisaatioista.


- osallistaminenàhenkilöstön säännölliset viikko- ja kuukausipalaverit sekä hallituksen säännölliset kokoukset ja henkilöstön ja hallituksen jäsenten vastuualueet, yhteistyö hallituksen ja henkilöstön välillä.

 

-  jäsenistön kuuleminenàjäsenistön/osallistujien toiveita kartoitetaan säännöllisin väliajoin mm. kyselyillä ja palautepyynnöin.

 

- sitoutuminen voimassa olevaan antidopingsäännöstöön

 

- Tuemme jäsenjärjestöjen vastuullista toimintaa

 

·  järjestämällä säännöllisesti yhdistyksen hallintoon liittyviä koulutuksia

· annamme neuvontaa hallintoon liittyvissä asioissa

·  mikäli havaitsemme hyvän hallinnon vastaista toimintaa, ohjeistamme järjestöä toimimaan hyvän hallinnon mukaisesti

·  osana jäsenhakuprosessia tarkistamme uuden jäsenyhdistyksen säännöt

 

MITTARIT

-  taloudellinen tilanne on ennakoitavissa, seuranta on säännöllistä, palavereista on tehty muistiot, noudatetaan vuosikelloa

 

- hallitus ja henkilöstö ovat sisäistäneet yhdistyksen toimintaperiaatteet ja arvot ja toimivat niiden mukaisesti

 

-  toimitaan sovitun vastuunjaon mukaisesti

 

-   jäsenistöltä ja yhteistyökumppaneilta saatu arvostus

 

-  hallituksen jäsenet tulevat eri elämänaloilta ja taustaryhmistä, eri puolilta maakuntaa ja edustavat tasaisesti eri sukupuolia.


Alla olevasta liitteestä hyvä hallinto vielä tarkemmin aukikirjoitettuna