Koulu (opettajat/ henkilökunta)

Liikkuva koulu -työpaja – liikunta kouluyhteisön tukena (2–3 h)
Työpaja on maksuton opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana

Työpaja haastaa koko työyhteisöä tarkastelemaan koulupäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta. Työpajassa työstetään ja sovitaan koulukohtaisista toimenpiteistä. Koko työyhteisölle tarkoitettu työpaja voidaan toteuttaa 2–3 tuntisena esimerkiksi yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena. Työpajan toteutus räätälöidään aina koulukohtaisesti. Työtavat ovat osallistavia ja keskusteluttavia. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen koulutukseen osallistuja pääsee osaltaan vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.

Työpajan teemat:

 • Koulukohtainen kehittämistyö
 • Koulupäivän liikunnallistamisen keinot
 • Henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa
 • Liikunnan ja oppimisen välinen yhteys
 • Henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminenLiikkuva koulu -työpaja 2.0 - kehitä ja vakiinnuta

Liikkuva koulu työpajan – kehitä ja vakiinnuta tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Liikkuva koulu työpaja – kehitä ja vakiinnuta suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1 - 2 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2 -4 tuntia. Tarkempi esite ladattavissa sivun alareunasta.

Valittavat työpajan teemat

 • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
 • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
 • Koulupäivän uudet rakenteet
 • Yhteistyöstä voimaa
 • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Jonot mataliksi (1,5 h)

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista. 

Valittavana 6 teemaa (a 1,5 h):

Motoriset perustaidot 1-2- luokkalaisille

Motoriset perustaidot 3-6- luokkaisille

Pelit ja leikit

Heikko sisäliikuntatila

Kilpailut

Oppilaan itsetunnon tukeminen

Lisätietoja löydät sivun alareunasta ladattavasta esitteestä.


Alakoulun toiminnallinen oppiminen (3–4 h)

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voidaan hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen.

Koulutuksen teemat:

• Liikunnan vaikutukset oppimiseen, opetussuunnitelmat käytännössä ja fyysisen aktiivisuuden suositukset
• Toiminnallisuus oppiaineissa
• Välipalaliikunta ja taukoliikunta
• Toiminnallinen oppimisympäristö
• Liikunnallisen teemapäivän (esim. matematiikka) ideointi

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esiopettajat, alakoulun opettajat, avustajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.


Toiminnallisen oppimisen työpajat 

Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja oppitunnin aikainen liikunta on tutkimusten
mukaan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on todettu
olevan myönteisiä vaikutuksia erityisesti oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja viihtyvyyteen.


Toiminnallisen oppimisen työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille. Työpajat voidaan toteuttaa 2-3 tunnin kokonaisuuksina. Tarkempi esite ladattavissa sivun alareunasta.

Työpajojen teemat

 • Aktivoiva oppimisympäristö
 • Toiminnallisuus tavaksi
 • Materiaaleista on moneksiYläkoulun toiminnallinen oppiminen (3 h)

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat oppimisen välineitä, joita voidaan hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen.

Koulutuksen teemat:

•    Liikunta ja oppiminen
•    Toiminnallisuus ja taukoliikunta
•    Ideoita toiminnallisen oppimisen toteutukseen
•    Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi


Helposti liikkeelle - käytännön liikuntavinkkejä opettajille (3 h)

Kouluikäisen lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä. Lapsi viettää arkipäivinä suuren osan ajastaan koulussa, joten koululla on merkittävä rooli lapsen liikunnallisen elämäntavan tukemisessa. Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Osallistujamateriaali sisältää laminoidut liikunnan tehtäväkortit, jotka soveltuvat sellaisenaan käytettäviksi esimerkiksi oppi- ja välitunneilla.


Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 h)
Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua arkeesi.


Pienten lasten liikunnan koulutukset

Useimmat pienten lasten liikuttajille suunnatut koulutukset soveltuvat myös alakouluikäisten lasten liikuttamiseen. Koulutukset ovat käytännönläheisiä teemakoulutuksia ja ne antavat hyviä vinkkejä opettajille koulupäivän liikunnallistamiseen. Lisätietoja koulutuksista löydät varhaisvuosien liikunnan alta.