Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

 

Tavoitteet JA TOIMENPITEET:

 

1.      Viestinnän avoimuus

-   Viestitään avoimuudella tavoittaen eri kohderyhmät tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti viestintäkanavasta riippumatta huomioiden mm. seuraavat saavutettavuus asiat

* Linkit aktiivilauseina. Linkin auetessa muualle tästä kerrotaan tekstissä

* Monisanaiset hastagit erotetaan isoilla kirjaimilla esim. #VuodenUrheilija

* Kuviin lisätään ALT tunniste

* Sisällöissä ja kuvituksissa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat luonteva osa, mitään hyljeksimättä, turhaa korostamatta ja monipuolisuutta vaalien

-          Yhdistyksen oma sisäinen viestintä tavoittaa henkilökunnan ja hallituksen jäsenet riittävän ajoissa ja kattavasti.

 

2.     Yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toiminnan tietoisuuden levittäminen

 

-          Lupa puuttua, lupa välittää / koulutus (-sia)

-          Et ole yksin materiaalien- jakaminen / tietoiseksi tekiminen

-          Tasa-arvoisuuden merkityksen laajuudesta viestimistä


3.      Esteettömyys ja saavutettavuus

 

-          Taataan jokaiselle sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai toimintakyvystä riippumatta mahdollisuus osallistua toimintaan

-          Palvelut ovat helposti saavutettavissa ja niitä tarjotaan tasapuolisesti eri kohderyhmille koko järjestön toiminta-alueella. Palveluiden suunnittelussa ja hinnoittelussa pyritään huomioimaan sosioekonominen asema. Tätä tukee myös vähävaraisten lasten rahasto

-          Toimi- ja tapahtumatilat valitaan niin, että niihin on mahdollisimman esteetön pääsy

-          KymLi:n toimitiloihin on pääsy mahdollista kaikille ryhmille. Mikäli joitain erityistarpeita on niin tapaamiset voidaan toteuttaa myös muissakin kuin omissa tiloissa.

-          Tapahtumien ja tilojen esteellisyyksistä tai esteettömyydestä viestitään kattavasti


MITTARIT:

-          Kaikissa viestintäkanavissa huomioitu hyvä saavutettavuus

o   Nettisivut päivitetty hyvän saavutettavuuden näkökulmasta vuoden 2022 aikana (mm. linkit aktiivilauseina, kuvissa ALT-tunniste)

-          Järjestetään vähintään kaksi Lupa puuttua, lupa välittää -koulutuksia vuodessa

-          Perustetaan vähävaraisten lasten rahasto

-          Tapahtumat ja tilat mahdollisimman esteettömiä -> viestitään kattavasti