Hankkeen kuvaus

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

Hankkeen nimi: SYKÄYS

Toimintalinja: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 - 31.12.2020

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hakijan virallinen nimi: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat

Työtaito ry
Kymenlaakson Liikunta ry
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Hanke on syntynyt tarpeesta kehittää uusia keinoja nuorten työllistymiseksi. Etelä-Karjalassa (EKLU) ja Kymenlaaksossa (KYMLI) tehtyjen esiselvitysten mukaan 30-40 liikuntaseuralla on potentiaalia palkata työntekijöitä pysyvästi. Tarvetta palkkaamiseen on em. useammilla seuroilla. Järjestöillä on kokemusta yhteispalkkauksesta ja työllistämistoimista yhteistyössä mm. kaupunkien kanssa.

TAVOITEET
Kokonaistavoite: Työnhakijoiden valmiudet työllistymiseen sekä pienten yritysten, liikuntaseurojen ja järjestöjen osaaminen työllistämisessä vahvistuvat ja tuottavat uusia työsuhteita. Järjestöjen rooli työllistäjinä vahvistuu ja yhteistyö yritysten ja julkisen sektorin kanssa lisääntyy.
Alatavoitteet:
1. Työhön siirtymisen hidasteet työnhakijan ja työnantajan näkökulmasta tunnistetaan.
2. Nuoret saavat tukea työllistymistaitojen saavuttamisessa ja työllistymisessä,
3. Yritysten, järjestöjen ja työpajojen työantajavalmiuksien ja työn muotoilun osaaminen kehittyy,
4. Hankkeen tuottamia työkaluja ja malleja hyödynnetään jatkossa.

TOIMENPITEET 
1. Kohtaantoa vaikeuttavien juurisyiden kuvaus ja toimenpiteet vaikutusten vähentämiseksi 
1.1. Suunnittelutyöpajat työnhakijoille seutukunnittain 
1.2. Suunnittelutyöpajat työllistäjille (yritykset, järjestöt, kunnat) 
1.3. Yhteistyö TE-viranomaisten ja ohjaamojen kanssa 
1.4. Tulosten yhteenveto, toimenpiteiden suunnittelu ja tiedottaminen

2. Työllistymiskykyä tukevat yksilö- ja ryhmätoiminnat 
2.1. Työn sisältöjen ja vaatimusten arviointi suhteessa osaamiseen (osana kokeiluja)
2.2. Työtaitovalmennus ryhmille
2.3. Työn hakemista tukevat menetelmät ja työkalut 
2.4. Työpilotoinnit ja kokeilut yrityksissä ja järjestöissä 
2.5. Työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiset
2.6. Toimintojen arviointi ja tulosten mallintaminen jatkokäyttöön

3. Yritysten ja järjestöjen valmentaminen työllistämiseen 
3.1. Työpajoja, koulutuksia ja sparrausta TP 1:ssä esille nousseisiin tarpeisiin. 
3.2. Tehtävien muotoilu yrityksissä ja järjestöissä
3.3. Työkalujen (TP2) testaaminen yrityksissä ja järjestöissä
3.4. Toimintojen arviointi ja mallintaminen jatkokäyttöön

4. Yhteistyö kuntien, TE-viranomaisten, ohjaamojen ja muiden hanketoimijoiden kanssa 
4.1. Työpalaverit ja tiedonvaihto kuntien, ohjaamojen ja työpajatoimijoiden kanssa
4.2. Tiedonvaihto ja arviointikeskustelu TE-viranomaisten kanssa toimenpiteistä, kokemuksista ja työkaluista; käytettävyyden arviointi
4.3. Maakunnalliset arviointi- ja kehittämistyöpajat verkostolle ja yhteistyötahoille

Hankkeen kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat nuoret, alle 29-vuotiaat työttömät henkilöt. 
Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään valitaan Etelä-Karjalasta 10 liikuntaseuraa ja 10 yritystä, jotka ovat hyvinvointi- ja palvelualalla toimivia sekä kuntosali-, liikuntamatkailu-, liikuntapalvelu- ja liikuntapaikkayrityksiä. Kymenlaaksosta varsinaiseen kohderyhmään valitaan 10 liikuntaseuraa ja 3 yritystä. Kaksi niistä tuottaa liikuntapalveluja ja yksi on sähköyhtiö, joka kehittää työhyvinvointipalvelujaan. Muita järjestöjä kutsutaan mukaan toimintoihin. Kohderyhmään kuuluvat myös alueen työpajat, mutta niissä ei toteuteta kaikkia toimintoja. Kohderyhmässä toteutettujen toimenpiteiden ja pilotointien arvioitujen tulosten perusteella mallinnetaan toimintatapoja ja työkaluja jatkokäyttöä varten.

Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat maahanmuuttajataustaiset ja muuten erilaisista kulttuureista tulevat henkilöt, koska palvelujen tuottamisessa on tarvetta erilaisen kulttuuriosaamiseen hyödyntämiseen. Koska järjestöillä ja yrityksillä on tarvetta eri-ikäisten henkilöiden työllistämiseen, toimenpiteitä kohdistetaan kaikenikäisiin. Kuntien ja kaupunkien työllisyydestä ja elinkeinotoiminnasta vastaavat työntekijät, työvoimaviranomaiset, oppilaitosten henkilöstö, järjestötoimijat sekä yrittäjäjärjestöjen vastuuhenkilöt kuuluvat välillisiin kohderyhmiin.


Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso

Seutukunnat: Imatran, Kouvolan, Kotkan-Haminan, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Miehikkälä, Kouvola, Pyhtää, Luumäki, Rautjärvi, Hamina, Taipalsaari, Savitaipale, Virolahti, Ruokolahti, Parikkala, Iitti, Kotka, Imatra, Lappeenranta