Kysely urheiluseuroille mahdollisuudesta työllistää nuoria kesällä 2021

Korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Erityisesti kuormitus on kertynyt niille, joilla on jo aiemmin ollut ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa tai haastava perhetilanne. Pitkittyvä korona-aika tulee vaikuttamaan lasten ja nuorten kokemuksiin ja elämään myös pidemmällä aikavälillä. Korona-aikana usein vaihdellaan lähi- ja etäopetuksen välillä, pidetään harrastustoiminta suljettuna ja rajoitetaan sosiaalisia kontakteja. Tämä kaikki kuormittaa lapsia ja nuoria.

KYSELY ON PÄÄTTYNYT JA VARSINAINEN SEUROJEN TUKIHAKU ALKAA HUHTIKUUSSA TUKIPÄÄTÖKSEN TULTUA.

Alustavassa kyselyssä mukanaolo ei ole mitenkään ehtona tuen hakemiselle huhtikuussa!.

Kesä 2021 on yksi niitä ratkaisevia hetkiä, jolloin lapsille ja nuorille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa, joilla voidaan ehkäistä pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia, yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä häiriökäyttäytymistä. Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista 1.5.-30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.

KymLi siis hakee (käytännössä lähes varmasti saa) tukea tarvetta vastaavan määrän ja maksaa seuralle 700 € / työntekijä. Seura vastaa työn ohjauksesta ja valvonnasta sekä palkanmaksusta.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

  • Lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 5-6 tuntia/työpäivä
  • Palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
  • Samalla seuralla voi mahdollisesti olla useampi nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitus riittää OKM:n suunnasta
  • Aluejärjestöt ovat mukana talkoissa tärkeän asian takia, mitään korvausta toiminnan ”hallinnoimisesta” ne eivät saa

(Tarkennettua ohjeita / linjauksia. Lisätty 16.3.)

  • Kuntien kesätyösetelit eivät ole este tämän tuen saamiselle. Varmistakaa vain, ettei kunnalla ole rajoituksia siitä, että muita tukia ei saa olla.
  • Nuoren kahden viikon työsuhde voi muodostus lyhyistäkin pätkistä. Esim. nuori voi osallistua työantajansa seuran tapahtumiin, kotipeleihin ym. järjestelyihin vaikka vain päivän kerrallaan. Nämä pitää tapahtua 1.5.-30.9. välillä ja työaika täyttyä (esim. 10 x pelipäivä).
  • Ikärajaksi on yhteisesti linjattu toiveena 15 – 29 vuotta. Mutta tänä vuonna 15- vuotta täyttävät voivat saada tuen.
  • Seuran OY- pohjaisuus ei ole este tuelle

HUOM! Vastaamalla kyselyyn 21.03.2021 mennessä autat Kymenlaakson Liikunta ry:tä hakemaan avustusta OKM:ltä alueellemme, varsinainen SEURAHAKU tapahtuu rahoituksen varmistuttua. 

Täyttäessänne tämän lomakkeen, siitä syntyy Kymenlaakson Liikunta ry:lle rekisteri, jota käytetään ainoastaan nuorten kesätyöllistämiseen liittyvän asian viestintään. Lähettämällä lomakkeen hyväksytte tietonne tähän rekisteriin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. 

Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- ja sivukuluista enintään 700 euron osuus/henkilö ja kokonaistyöaika vähintään 2 viikkoa. 

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.  

Ministeriö painottaa myös saateteksteissään toivetta, että tukityön sisältö liittyisi lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen.