Jäsenseuroille|Työhuone

KymLin lausunto maakuntakaava 2040 luonnoksesta

28.9.2018

Yhdistyksemme lausunto maakuntakaava 2040 luonnoksesta painottaa vapaa-alueiden riittävyyttä, yhteyksiä virkistysalueille sekä reitistöjen jatkuvuutta

Kymenlaakson Liikunta katsoo, että Kymenlaakson maakuntakaava 2040 luo maakunnallisen perustan maankäytön kehittämiseen. Asukkaiden ja toteuttajien hyvinvoinnilla on erittäin merkittävä vaikutus maakunnan eri strategioiden toteuttamiseen. Maakuntakaava 2040 taajama-alueille tulee varata ja toteuttaa vapaa-alueiden riittävyys, yhteydet virkistysalueille ja sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus. Eriasteiset virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitetut alueet ja reitit tulee olla kohtuullisesti saavutettavissa myös kevyen liikenteen välineillä.  Esitettyjen reittien lisäksi kaavassa tulee ottaa kantaa koko Kymenlaakson taajamaosien välisiin kevyen liikenteen väyliin. Tavoitteena tulee olla kattava verkosto.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 luo maakunnallisen perusta maankäytön kehittämiseen. Kehittämistä tekevät kuitenkin asukkaat ja eri toteuttajat. Asukkaiden ja toteuttajien hyvinvoinnilla on erittäin merkittävä vaikutus maakunnan eri strategioiden toteuttamiseen.

 Asuinympäristöllä on laaja merkitys maakunnan vetovoimaisuuteen. Työn jälkeen myös vapaa-ajan palvelut ovat heti toiseksi tärkeimpänä asiana ihmisten kotipaikkaa valitessa.  Jo pelkästään vetovoimaisuuden lisäämiseksi vapaa-aikapalveluihin tulee kiinnittää huomiota. Maakuntakaavan toteutuksen kannalta on tärkeää, että edistetään Kymenlaakson hyvinvointia ja terveyttä. Arjen kestävän liikkumisen edistämisen huomioimista pidämme erittäin tärkeänä. Liikuntaolosuhteissa on tärkeimpinä toimenpide-ehdotuksena mm. viheralueiden ja virikepuistojen lisääminen kaavoituksessa.

Maakuntakaava 2040 tulee ottaa kantaa taajama-alueiden vapaa-aikapalveluihin niin, että taajama-alueille tulee varata ja toteuttaa vapaa-alueiden riittävyys, yhteydet virkistysalueille ja sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus. Tämä onkin huomioitu kaavamääräyksenä.

Eriasteiset virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitetut alueet ja reitit tulee olla kohtuullisesti saavutettavissa myös kevyen liikenteen välineillä.

Kaavaluonnoksessa on esitetty ylimaakunnalliset pyöräily- ja melontareitit. Näiden lisäksi kaavassa tulee ottaa kantaa koko Kymenlaakson taajamaosien välisiin kevyen liikenteen väyliin. Tällä hetkellä niitä on jo kohtuullisesti, mutta ei kattavasti. Tavoitteena tulee olla kattava verkosto. Kevyen liikenteen väylät toimivat jo nyt hyötyliikunnan, työmatkaliikunnan sekä vapaa-ajanliikunnan väylinä eri välineillä.

 

Kouvola 27.9.2018

 

Kymenlaakson Liikunta ry

 

 

Ari Pietarinen                                               Tommi Lehtinen

            puheenjohtaja                                               toiminnanjohtaja